Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Casa Escollera

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Santa Marta
Tài sản tốt nhất trong Santa Marta
Tài sản rẻ nhất trong Santa Marta

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Casa Escollera
Casa Escollera

Nhà trọ

ISLA Hotel y Hostal en el Rodadero. Casa Escollera is located in Santa Marta, 2, 300 feet from El Rodadero Beach.