Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Happy Buddha Boutique Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Happy Buddha Boutique Hostel

Nhà trọ

Like a rare collection of art Happy Buddha is an expression; here you will encounter a brilliant mix of entertainment and serenity.