Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hopi Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Hopi Hostel

Nhà trọ

Climbing wall - Incredible comfy beds and warm duvets - Hot shower 24/7 - Amazing chill out room - BBQ garden - Art everywhere!