Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Casa Bugo

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Cartagena
Tài sản tốt nhất trong Cartagena
Tài sản rẻ nhất trong Cartagena

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Hotel Casa Bugo
Hotel Casa Bugo

Khách sạn

casa restaurada ubicada en el centro histórico de la ciudad de cartagena de indias