Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Lima Limon Candelaria Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Mở không khí bnb và ký túc xá
Lima Limon Candelaria Hostel

Nhà trọ

Lima Limón Candelaria Hostel combines arts and a relaxed atmosphere.