Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

One Day Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Cartagena
Tài sản tốt nhất trong Cartagena
Tài sản rẻ nhất trong Cartagena

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Sách ký túc duy nhất hoặc khách sạn giá rẻ và trải nghiệm một thành phố như một địa phương trong Cartagena, Colombia
One Day Hostel

Nhà trọ

A comfortable, friendly and inexpensive hostel with 24h of service; offering clean and air-conditioned rooms with lines, Wi-Fi, tree lounge areas and healthy breakfast. Located in Getsemaní, nearby numerous touristic places where you can arrive by