Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Sagrado Hostel and Rooftop

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Sagrado Hostel and Rooftop
Sagrado Hostel and Rooftop

Nhà trọ

in sacred Hostel you will find the best comfort in addition to the best rooftop of all the hostels in medellin