Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

The Woods Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Các thỏa thuận ngân sách
The Woods Hostel

Nhà trọ

The woods hostel is in Medellín, it has great and friendly staff that can help you in any moment. They all speak English